Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 maart 2016

Motie over toekomstig beleid gemeenschapshuizen aangenomen

Onderstaande tekst is door D66-fractievoorzitter Rens Raemakers opgelezen bij het agendapunt over de door D66 geïnitieerde motie over gemeenschapshuizen. De motie werd uiteindelijk aangenomen.

D66 heeft een tijd geleden het initiatief genomen tot een motie met betrekking tot de bezettingsgraden van gemeenschapshuizen. Wij zijn verheugd dat we nu samen met drie andere partijen (Samen Verder, Ronduit Open en het CDA) een gezamenlijke motie kunnen indienen. Een voorbeeld van goede samenwerking, dat hopelijk navolging krijgt in de toekomst!

Ik wil drie dingen bespreken:

1. De aanleiding tot de motie

De aanleiding van de motie is het feit dat in de begroting van de gemeente Leudal nog steeds staat opgenomen dat gemeenschapshuizen en andere accommodaties met een bezettingsgraad van minder dan 50% moeten worden verkocht, afgebroken of voor ander gebruik moeten worden ingezet. Echter, nadat van alle gemeenschapshuizen de bezettingsgraad in kaart is gebracht blijkt dat geen enkel gemeenschapshuis deze norm haalt. Dit zou dus betekenen dat alle gemeenschapshuizen moeten sluiten! Behalve dan die gemeenschapshuizen die nog de enige voorziening in een kern zijn. Dit was voor het Overleg Orgaan Gemeenschapsvoorzieningen Leudal (OOG), reden de raad op 6 januari j.l. een brandbrief te sturen. Als D66 hebben we daarop direct actie ondernomen.

We betreuren het overigens wel dat het zo lang heeft geduurd voordat de gemeenteraad alle relevantie informatie over dit onderwerp heeft ontvangen. Met name in het licht van de besluitvorming bij de afgelopen begrotingen en bij de BMV Ell, was het goed om deze informatie eerder te hebben. Enfin: hopelijk zal de informatievoorziening verbeteren met de nieuwe coalitie.

2. De strekking van de motie

De strekking van de motie is – kort samengevat – dat partijen inzien dat de bezettingsgraad geen zaligmakend criterium kan zijn. Zeker niet als het leidt tot sluiting van alle gemeenschapshuizen. En ik heb het onderzoek hier meegenomen. Heel precies is uitgezocht wie en wanneer, welke ruimte in een gemeenschapshuis afhuurt. Maar wat heeft dat eigenlijk voor nut?

Stel dat een gemeenschapshuis bijna niet gebruikt wordt, dan merk je dat vanzelf ook wel aan de tegenvallende exploitatie. Het is veel logischer om de exploitatie en de kapitaallasten leidend te laten zijn. D66 vindt het daarbij veel beter om een integrale toekomstvisie op alle accommodaties te formuleren, waarbij ook de demografische ontwikkeling wordt meegenomen, en zoveel mogelijk verbindingen tussen school, bibliotheek, gemeenschapshuis en sportaccommodatie te zoeken.

Behalve dat we in de motie afstand nemen van de bezettingsgraad van 50%, we relativeren dit, roepen we het college ook op bij de Kadernota in juni eindelijk met een nieuw accommodatiebeleid te komen. Tot slot willen we als partijen samen met het OOG een raadsbrede werkgroep ‘Gemeenschapshuizen van de Toekomst’ instellen. Zo kan informatie en expertise over de gemeenschapshuizen voortaan ook sneller en beter met de politiek gedeeld worden.

3. Wat niet in de motie staat

Wat niet in de motie genoemd wordt, maar de politiek in Leudal wel al lang bezighoudt, is de situatie rondom de Postkoets in Horn. In het onderzoek naar bezettingsgraden, in al dit papierwerk: staat echter helemaal niets over de Postkoets. Overigens ook niet van het Trefcentrum in Kelpen-Oler, maar daar lijken de zaken goed te lopen, dus daar hebben we minder problemen mee.

D66 vindt het zeer opvallend dat alle gemeenschapshuizen van Leudal verplicht zijn geworden om al hun cijfers aan te leveren, maar dat de Postkoets wederom de dans is ontsprongen. Dat baart ons zorgen. Gemeenschapshuizen zijn betaald met publiek geld en we zouden dus als politiek in gelijke mate toegang moeten krijgen tot informatie over deze gemeenschapshuizen.

Het feit dat de exploitatie van de Postkoets commercieel gebeurt, doet daar niets aan af. Ook andere gemeenschapshuizen die commercieel geëxploiteerd worden, hebben allemaal hun cijfers moeten aanleveren. Deze gemeenschapshuizen kosten de gemeente nog steeds veel geld, namelijk via de kapitaallasten van het gebouw. In het geval van de Postkoets gaat dat om een fors bedrag per jaar. Graag heeft D66 dus een reactie van de wethouder:

  • Waarom zijn er totaal geen cijfers over de bezetting en gebruik van de Postkoets?
  • En gaat de wethouder er alsnog voor zorgen dat ook de Postkoets deze cijfers aandraagt?

D66 wil dit niet weten om de bezettingsgraad van de Postkoets te gaan becijferen en dan te gaan bepalen of het gebouw al dan niet open moet blijven. Dat is onzin, zie de strekking van de motie.

Wel willen we graag het gebruik en bezetting van de Postkoets inzien, zoals we dat ook bij de andere gemeenschapshuizen kunnen, om te beoordelen of de Postkoets wel nog aan haar oorspronkelijke doelstellingen als gemeenschapshuis voldoet en niet – zoals de kritiek is van een aantal inwoners en instellingen uit Horn – alleen nog maar commercieel bezig is. We denken dat inzage in deze cijfers in een heel aantal gevallen zinloos is (zie deze stapel papier), maar juist in het geval van de Postkoets wel eens verhelderend zou kunnen werken.