Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 december 2015

Eindejaarsblog 2015

Beste leden, sympathisanten en volgers van D66 Leudal,

Zo tussen Kerst en Oudjaar laten wij nog één keer, de laatste keer in 2015, van ons horen. Dat doen we, net als vorig jaar, met een kort jaaroverzicht. Wat heeft 2015 ons gebracht en wat leert het ons?

First things first…

De politiek in Leudal gaat er hard aan toe. En er gebeurt heel wat. ‘Never a dull moment’ aan het Leudalplein. Maar tegelijkertijd geldt ook ‘First things first’. Want dit alles valt in het niet bij de mondiale misère. 2015 was het jaar van de vluchtelingencrisis en toenemende terreur. Charlie Hebdo, het Bataclan en de Islamitische Staat: die drama’s kennen we allemaal. Minder bekend, maar net zo erg: vonden er dit jaar ook gruwelijke aanslagen plaats in Tunesië, Kenia en Turkije. Te midden van al die verschrikkingen is het goed ons te realiseren dat al diegenen die ontheemd zijn van hun thuis júist daarvoor op de vlucht slaan. In dat kader willen we graag nog dit filmpje aanbevelen, dat in begrijpelijke taal uitlegt wat er aan de hand is: https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w

2015: ‘het Jaar van de Bieb’

Nu dan over naar de Leudalse politiek. 2015 werd intern door D66 al in een vroeg stadium uitgeroepen tot ‘het Jaar van de Bieb’. Eind 2014 had een raadsmeerderheid van Samen Verder en CDA immers besloten tot een enorme bezuiniging op het bibliotheekwerk. Het was onze opzet om in 2015 iedere kans aan te grijpen om een pleidooi te houden voor verhoging van dat budget. Kaj stelde al heel vroeg raadsvragen over de nieuwe Bibliotheekwet, in april stuurde Rens een open brief naar de coalitie voor verhoging van het budget en weer later diende D66 in de raad ook moties en amendementen in om de bezuiniging te versoepelen. College en coalitie waren echter niet in beweging te krijgen, zo leek het althans toen … We komen daar aan het eind van dit stuk op terug.

Een eerste teken aan de wand

Heythuysen bombardon (4)Het jaar startte overigens met de zogenaamde ‘Bombardonblunder’, waarbij Leudal verzuimd had bepaalde gegevens voor een provinciale subsidie voor de Bombardon tijdig aan te leveren. En laat voor D66 één ding heel helder zijn: fouten maken mag, dat hoort er gewoon bij. Maar het college van B & W wilde de blunder onder de tafel houden en er niet publiekelijk over communiceren. Helaas voor het college zijn er enkele journalisten en raadsleden die de gemeentelijke besluitenlijsten van boven tot onder doorspitten. En elke fout komt vervolgens toch vroeg of laat wel aan het licht. Zo ook hier. D66 hekelde vooral het ontlopen van verantwoordelijkheden. De kwestie zelf leek van voorbijgaande aard, maar het onderlinge probleem bleef. Toen in januari was ons al duidelijk: Leudal heeft een groot probleem inzake communicatie, openheid en verantwoording.

D66 in Leudal op koers!

IMG_2038 (Large)In maart was D66 druk bezig met campagnevoeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. En wat voor verkiezingen werden dat! D66 boekte de landelijke grootste winst in Leudal en onze eigen Wilma van Dommelen werd gekozen tot Statenlid. Maar ondertussen boekte de fractie ook enige politieke successen. In de raadsvergadering van maart zette Leudal een eerste stap op weg naar meer transparantie, toen een amendement van Rens unaniem werd aangenomen: voortaan zouden alle collegebesluiten direct openbaar zijn voor raadsleden. En in april werd een amendement van Kaj unaniem aangenomen, inzake het betrekken van de plannen voor een nieuw station bij de herinrichting van de Dorpstraat-Stationstraat in Baexem. Leudal op koers, verbetering in zicht?

Problemen stapelden zich op

Toch niet helemaal. Want in het voorjaar van 2015 stapelden de problemen zich ineens op. De Bombardon in Heythuysen raakte in ernstige financiële problemen en een faillissement was al enkele weken later een feit. Gemeenschapshuis de Haammaeker in Neer verkeerde in onmin met het gemeentebestuur vanwege het breken van beloftes en een bestuurscrisis dreigde. Tot overmaat van ramp dreigde ook sluiting van bibliotheekpunten en peuterspeelzalen in diverse kleine kernen, en kwam daarmee tevens het voortbestaan van enkele kleine basisscholen direct in gevaar.

Incidentenpolitiek zonder visie

Bij dit alles wreekte zich dat de gemeente Leudal geen enkele, doordachte beleidsvisie heeft. Geen integraal beleid of uniform toetsingskader voor de gemeenschapshuizen, geen visie op het onderwijs van de toekomst en er was al helemaal niet nagedacht over hoe al die aspecten ook nog eens elkaar beïnvloedden. Het college bluste soms eens een brandje (als het zo uitkwam), maar verder kwam men niet. Het échte probleem werd nooit aangepakt. Tal van moties en amendementen van D66 om vraagstukken eens meer in samenhang te bekijken én op te lossen werden evenwel verworpen…

Communicatiedrama van jewelste

Een ander probleem dat steeds meer zichtbaar werd, was het gebrek aan communicatie. De gemeente moet nu eenmaal ook snijden in subsidies aan verenigingen. De raad gaf het college wel als opdracht mee om dat in goed overleg te doen en te kijken naar creatieve oplossingen. Maar het college leek in 2015 afwezig. Men verscheen alleen op de bühne bij goed nieuws. Ôs Dörp werd zo het gevreesde en vrijblijvende ‘praatcircus’ (dank aan Joost van der Stappen voor de term), want het college had helemaal geen zin de consequenties van haar eigen beleid uit te dragen. Een gesprek, een overleg of creatieve oplossing? Het college beloofde het allemaal, maar leverde het nooit.

Hardleers college

Park_omvormingBij het openbaar groen was het zo mogelijk nog erger. Zonder dat in de raad een voorstel daartoe werd besproken en zonder dat de burgers van te voren iets werd gevraagd, verschenen op tal van plaatsen graafmachines die het groen rücksichtslos uit de grond trokken. En toen het college door de commissie Fysiek tot de orde werd geroepen en de wethouder toezegde alle ‘omvormingen’ voorlopig te stoppen, bleek men zijn les nog steeds niet geleerd te hebben. In Kelpen-Oler werd een half dorp weggemaaid. Het ingehuurde bedrijf ‘was nog niet de op de hoogte’ van de wijziging. Het college communiceerde niet alleen slecht met burgers, maar ook met bedrijven en instellingen. Op aandringen van o.a. D66 wordt er nu wel voorafgaand contact met dorpsraden en inwoners gezocht.

Maar humor houdt ons op de been

Te midden van al dit soort fiasco’s – we hebben het nog niet eens gehad over het echec rondom Landgoed Leudal, het geharrewar over de N280 en de vele fouten in het bestemmingsplan buitengebied – moet je er ook af en toe de humor in houden. Als lokale fractie probeerden we dat dit jaar op de volgende manieren te doen: het voordragen van een gedicht (‘Imago’), het instellen van een meldpunt (voor ‘Goede Communicatie´) en het ludiek beantwoorden van raadsvragen gesteld door een andere fractie (in het kader van de ‘persvrijheid’). En last but not least: probeerden we de boel wat op te vrolijken met nieuwe termen en woorden. Want Leudal haalt de krant dan vaak met slecht nieuws, wij haalden de krantjes met de volgende termen: slaapforensenbelasting, hocus pocus aanbesteding, zwabberbeleid en natuurlijk Biebgate. Daar komen we nu op. De naam, overigens bedacht door onze voorzitter Leo Schouten, is nu al legendarisch; de kwestie zelf is ernstig genoeg.

Biebgate, exemplarisch voor 2015

Jaar_van_de_bieb_-_onlineUiteindelijk leidde ‘Biebgate’ tot de druppel die de emmer deed overlopen. De coalitie wilde geen goede voorstellen van de oppositie overnemen; het college wilde geen lastige vragen van de raad beantwoorden. En toen bleek na afloop van de onmogelijke aanbesteding (een megabezuiniging van een half miljoen; meer dan 70% van het budget!) dat de CDA-wethouders, teneinde toch nog het bibliotheekwerk voor Leudal te redden, in het geheim waren gaan onderhandelen met een partij die al lang was afgehaakt in de aanbesteding! Er was aantoonbaar gelogen door de wethouder en de besluitvorming had niet (zoals het hoort) in de raad, maar in achterkamertjes, plaatsgevonden. In plaats van de fouten toegeven en excuses aanbieden, schoot de zittende macht daarna ook nog eens in zijn gebruikelijke reflex van ontkennen, onder de tafel houden en (vooral) de oppositie de schuld in de schoenen schuiven. Ditmaal zonder resultaat. Want op voorspraak van de burgemeester kwam er een onafhankelijk juridisch onderzoek naar deze gang van zaken. Dat werd besproken in een extra raadsvergadering op 22 december jongstleden.

Maar wellicht ook het kantelpunt…?

En uiteraard, ook ditmaal waren oppositie en coalitie het niet met elkaar eens over hoe dit rapport vervolgens geïnterpreteerd moest worden. Volgens D66 geeft het rapport meer dan voldoende aanleiding de verantwoordelijke wethouders naar huis te sturen, maar goed: een raadsmeerderheid denkt daar – ondanks alles – blijkbaar toch anders over. Toen D66 dat door kreeg, gingen we terug naar het kernprobleem dat eigenlijk onder de hele ‘Biebgate’ lag: de bestuurscultuur in Leudal. En we opperden het volgende: neem voorstellen van de oppositie serieus, beantwoord vragen van raadsleden tijdig, handel als college open en eerlijk en communiceer dat goed met ons en de burgers, óók bij slecht nieuws. We waren blij dat de burgemeester aan het slot van de vergadering woorden van soortgelijke strekking uitte. Betere verhoudingen, beter bestuur: het is mogelijk in 2016! En als wij één wens mogen doen: dan is het dat. In het belang van Leudal en de lokale democratie.

We danken iedereen voor de samenwerking in 2015, in ons mooie Leudal. En op deze plek wensen we jullie allemaal alvast een voorspoedig, transparant en democratisch 2016 toe!

advertentie 201601