Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 april 2014

Vragen over het bericht ‘Minder aandacht jeugdwerk’ in de Limburger

Neer, 22 april 2014

Geacht college van B en W,

De fractie van D66 heeft met verbazing kennisgenomen van het artikel ‘Minder aandacht jeugdwerk’ in Dagblad de Limburg, van dinsdag 22 april j.l. Daarin wordt door wethouder van der Stappen een toelichting gegeven op het kennelijk bestaand voornemen het Jongerenwerk anders in te richten, als per 1 juli a.s. aanbieder Synthese deze taak overneemt. Dit vindt D66 een vreemde zet, omdat tijdens het overleg in de Taskforce Jongerenwerk van woensdag 16 april j.l. zowel de wethouder als Synthese afwezig waren.

1.
a. Waarom was noch de verantwoordelijke wethouder noch een vervanger vanuit het College aanwezig bij de Taskforce Jongerenwerk van 16 april j.l.?
b. Waarom was de nieuwe aanbieder Synthese niet aanwezig bij de Taskforce Jongerenwerk van 16 april j.l.?
c. Acht uw College het juist om alvorens een daartoe bestemd orgaan als de Taskforce Jongerenwerk nader mondeling in te lichten, eerst de pers over een dergelijke belangrijke beleidswijziging nader te informeren?
d. En zoja (bij c.), wat is dan nog de meerwaarde van de Taskforce Jongerenwerk?

Tijdens het overleg van de Taskforce Jongerenwerk van woensdag 16 april j.l. waren slechts vier van de zes raadspartijen aanwezig. Hoewel de Taskforce geen besluitvormend orgaan is, hecht de fractie van D66 desondanks waarde aan hetgeen daar door politieke vertegenwoordigers ter tafel wordt gebracht. Gedurende het overleg bleek dat geen van de aanwezige politieke vertegenwoordigers (Ronduit Open, CDA, D66, VVD) voorstander was van de nieuwe door de wethouder en Synthese voorgestelde werkwijze.

2.
a. Is voor de nieuw voorgenomen beleidswijziging democratische besluitvorming vereist?
b. Zoja, welke stappen kan het College nog zetten indien een raadsmeerderheid de nieuwe werkwijze blijkt af te keuren? Met andere woorden: is de voorgenomen beleidswijziging nog omkeerbaar of staat de gemeenteraad voor een voldongen feit?

De nieuwe werkwijze zou inhouden dat de Jongerencentra zichzelf moeten ‘bedruipen’ en dat de professionele Jongerenwerkers niet meer nodig zijn in de centra. Hoe dit er exact uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. Echter, afgaande op het artikel uit de Limburger en een email van wethouder van der Stappen aan de Taskforce, ontstaat een beeld waarmee D66 geenszins blij is.

3.
a. Denkt uw College dat alle jongeren die Jongerencentra bezoeken, zonder meer in staat zijn een eigen centrum te ‘runnen’?
b. Als het goed mogelijk was geweest dat een Jongerencentrum zichzelf ‘bedruipt’, waarom is dat onder de oude aanbieder dan nooit ingevoerd of overwogen? M.a.w.: hebben we jarenlang teveel geld en teveel middelen besteed?
c. Deelt uw College de mening van de in het artikel geuite visie van Jongerenwerker Vester Bergmans dat de permanente aanwezigheid van professionele Jongerenwerkers in de Jongerencentra ook een belangrijke preventieve functie heeft?

In het krantenartikel wordt voorts melding gemaakt van kosten die bespaard kunnen worden, door het niet of minder inzetten van Jongerenwerkers in de Jongerencentra. Anderzijds bereiken ons berichten dat jongeren in onder meer Roggel, Horn en Baexem ook behoefte hebben aan een Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) c.q. aan uitbreiding van de voor hen beschikbare faciliteiten. Als er dus ooit geld op het Jongerenwerk bespaard kan worden, is dit volgens D66 een mooie kans dit geld te gebruiken om tegemoet te komen aan de wensen van de jongeren uit Roggel, Horn, Baexem en mogelijk elders.

4.
Deelt het College de mening van D66 dat, indien er ooit kosten op het Jongerenwerk bespaard kunnen worden, deze gelden beschikbaar moeten blijven voor het beleidsterrein jeugd en jongeren?

Met vriendelijke groet,

Rens Raemakers
Fractievoorzitter D66

(gewijzigde versie 23-04-2014)